top of page

URBACH-WIETHE HASTALIĞININ NÖROPSİKİYATRİK BELİRTİLERİ

Urbach-Wiethe (veya lipoid proteinoz) hastalığı (UWD) dermatolojik, psikiyatrik ve nörolojik semptomlarla karakterize nadir görülen otozomal resesif bir hastalıktır. Hastalık çocukluk döneminde başlar, ancak doğumdan itibaren başladığı da görülebilir. İyi huylu olmakla birlikte, hastalık ilerleyici ve kronik olup bilinen bir tedavisi yoktur. UWD'nin adlandırılması, Lipoidosis cutis et mucosae olarak adlandırdıkları mukozal bir durumu ayrıntılı olarak tanımladıktan sonra 1929'da Viyanalı dermatolog ve kulak burun boğaz uzmanı Urbach ve Wiethe'ye atfedilmiştir. 1939 yılında Urbach, hastalığın test edilen çeşitli doku örneklerindeki anormal protein ve lipid birikimlerine bağlı olduğunu öne sürerek adını lipoid proteinosis cutis et mucosa olarak revize etmiştir. Bozukluk tipik olarak erken çocukluk döneminde ortaya çıkar, ancak etkilenen bireyde anormallikler doğumdan itibaren mevcut olabilir. Anekdot raporları ve vaka çalışmaları ile belgelenen ilk klinik belirtiler arasında ses kısıklığı, dudaklarda ve dilde şişme, disfoni ve disfaji yer almaktadır . Kulak burun boğaz semptomlarının başlamasından sonra, suçiçeği ve akneye benzeyen, göz kapağı kenarlarında, el sırtında, kafa derisinde, gövdede ve alt ekstremitelerde görülen inflamatuar cilt lezyonları oluşur . Lezyonlar karakteristik olarak sarımsı beyaz renktedir ve göz kapağı kenarlarındaki lezyonların boncuklanması hastalığın ayırt edici bir özelliğidir.

 

 Mevcut literatür, çoğunlukla küçük örneklem boyutları ve kontrollü çalışmaların azlığı ile sınırlı olan anekdot raporları ve vaka çalışmalarından oluşmaktadır. İnsidans (risk altındaki nüfustaki hastalığı yeni edinenlerin yani yeni olguların sayısıdır) ve prevalans(risk altındaki nüfusta hastalığa sahip olguların sayısı) oranları bilinmemektedir. Dünya çapında 500'den az belgelenmiş vaka rapor edilmiştir ve bunların 50'den azında nörolojik ve nöropsikiyatrik durumlar görülmektedir. Hastalığın dünya çapında görüldüğü belgelenmiş olup, en büyük kohort (Belirli bir özelliğe sahip olan kişilerin oluşturduğu grup) Güney Afrika'nın uzak bir bölgesinde yaşamaktadır. Etkilenen bireyler çoğunlukla Kafkas kökenli, akraba ebeveynlerden doğmuş ve Hollanda veya Alman kökenlidir. Çin, Pakistan ve İran'da da etkilenen hastalar bildirilmiştir. Mevcut ve önceki çalışmalar öncelikle hastalığın en görünür belirtileri olan distoni (istemsiz kas kasılmaları) ve dermatolojik semptomlara odaklanırken, diğer çalışmalar amigdala, hipokampus, parahipokampal girus ve striatumda kalsifikasyon bildirmiştir. Hastalığın radyolojik ayırt edici özelliği, amigdalanın temporal loblarındaki virgül şeklindeki kalsifikasyonlardır ve bu durum uzun süreli hastalığı olan hastalarda gösterilmiştir .Merkezi sinir sistemi tutulumu epilepsi ve nöropsikiyatrik semptomlar gibi çok çeşitli klinik belirtilere yol açabilirken, nörolojik semptomların eşlik ettiği amigdala kalsifikasyonları ile ilgili bildirilen vakalar konusunda bir fikir birliği yoktur.

 

Baş ağrısı

Diğer nörolojik semptomların eşlik etmediği baş ağrıları yaygın olarak ÜSYE ile ilişkilendirilmemiştir. Bununla birlikte, literatürde 6 aydır devam eden baş ağrısı ile başvuran ve bilgisayarlı tomografi (BT) için sevk edilen 52 yaşındaki bir erkekte tesadüfi olarak UWD tanısı konulan bir vaka raporu belgelenmiştir. Aile öyküsünde bu özellik yoktu.  Hastada UWD'nin tüm fiziksel belirtileri negatifti ve kişi, yer ve zaman oryantasyonu vardı. Kan kimyası normal sınırlardaydı. Ancak, sol ön kolunda çok silik ve birbirinden farklı sarı lekeler mevcuttu. BT bulguları temporal lobun medialinde UWD ile uyumlu simetrik virgül şeklinde hiperdensiteler olduğunu doğruladı. Ayrıca, daha önceki çalışmalarda hiç bildirilmemiş olan sağ posterior parietal bölgede kalsifikasyon tespit edilmiştir.

 

Epilepsi

Epileptik nöbetler, beyindeki kalsifikasyonla doğrudan ilişkili bulunmayan nöronlar arasındaki anormal elektrik aktivitesine bağlı olarak UWD'li hastaların yaklaşık %25'inde bildirilmiştir . Boudouresque ve arkadaşları bir hastada epigastrik hislerle başlayan ve sakin ve iyi hissetme duygularıyla sona eren epileptik nöbetler tanımlamıştır. Appenzeller ve arkadaşları , nörogörüntüleme yoluyla, hastalığın ileri bir aşamadayken epileptik nöbetlere yol açabileceğini tahmin etmiştir. Claeys ve arkadaşları  sadece epileptik nöbetler ve migren nedeniyle UWD teşhisi konulan ve görünür dermatolojik semptomları olmayan Belçikalı bir hasta bildirmiştir. Benzer şekilde, Omrani ve arkadaşları kompleks parsiyel nöbetler dışında UWD'nin başka hiçbir görünür belirtisi olmayan bir kadın hasta bildirmiştir.

 

Paranoya

Hastalığa yakalananlarda görülen paranoya semptomları şizofreni ile fenomenolojik benzerlikler göstermektedir. Emsley ve Paster uzun süreli hafıza bozukluğu ve bilateral medial temporal lob kalsifikasyonu olan iki hastada paranoya bildirmiştir. Paranoyanın nedenlerinin ya hastaların şekil bozukluklarına ve yetersizliklerine tepki gösterdikleri psikososyal ya da alternatif olarak doğrudan temporal lob lezyonlarıyla bağlantılı olduğu varsayılmıştır. Amigdalanın agresif davranışın modüle edilmesinde aktif bir rol oynadığı bulunmuştur ve birçok çalışmada hastalarda bilateral amigdaloid kalsifikasyonlara atfedilen öfke atakları bildirilmiştir . Lupo ve arkadaşları anksiyete, korku hisseden ve hemen ardından amnezi gelişen öfke atakları yaşayan bir hasta bildirmiştir. Kleinert ve arkadaşları da paranoyak halüsinasyon psikozu ve öfke nöbetlerinin yanı sıra istemsiz kas aktivitesi ve epileptik nöbetleri olan bir hasta bildirmiştir. Ancak, bu çalışmada otopside beyinde kalsifikasyon bulunmamış ve hastalık öncelikle dermatolojik semptomlar temelinde UWD olarak teşhis edilmiştir.

 

Duygusal Algılama (Affective Perception)

UWD'ye bağlı amigdala disfonksiyonu, duygusal algıdaki eksikliklerle de ilişkilidir. Hastalığa sahip hastaların yanı sıra kalsifikasyonun neden olduğu bilateral amigdala hasarının kanıtlarının da olumsuz duygusal deneyimleri tanıma becerisini azalttığı bildirilmiştir . Bazı çalışmalar da biletaral amigdala hasarını özellikle yüzdeki korku ifadelerinin tanınmasındaki bozuklukla ilişkilendirmiştir. Siebert ve arkadaşları , UWD olan 10 hastanın bilateral amigdalasındaki hasarı doğrularken, yüz ifadelerindeki duyguları değerlendirme becerilerinde de önemli farklılıklar olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, önceki çalışmaların aksine, hastaların korku dolu yüzleri değerlendirmede çok az farklılık gösterdiğini, ancak normal deneklerle karşılaştırıldığında sürpriz ve iğrenme konusunda önemli ölçüde daha az yoğun yargılar gösterdiğini bulmuştur.

 

Adolphs ve Tranel , amigdalanın mutluluk ve üzüntünün işlenmesindeki rolünün tartışılabilirliğini aydınlatmak amacıyla, bir kontrol grubu ile eşleştirilmiş iki taraflı ve tek taraflı amigdala hasarı olan katılımcıları kullanarak bir çalışma yürütmüştür. Çalışmanın sonuçları, tek taraflı hasarlı katılımcıların kontrol grubuyla benzer şekilde değerlendirildiğini göstermiştir. İki taraflı hasarı olan katılımcılar üzgün yüzleri derecelendirmede belirli bir bozukluk göstermiştir. Buna karşılık, mutlu yüzleri derecelendirirken aynı grupta normal performans görüldü. İlginç bir şekilde, sağ tek taraflı amigdala hasarı olan katılımcılar, sol tek taraflı hasarı olanlara göre daha fazla bozulmuş performans göstermiştir. Thornton ve arkadaşları Güney Afrika'dan 27 hasta üzerinde yaptıkları bir çalışmada, katılımcıların yüzlerin hem olumlu hem de olumsuz duygularını tanımada düşük performans gösterdiklerini bulmuşlardır. Otizmle paralellikler vardır ve hastalar öncelikle normal olarak gözlere sabitlenememeleri nedeniyle, gözlerden gelen bilgileri kullanmada başarısızlık gösterirler.

 

Hafıza

Çalışmalar, UWD'nin sözel olmayan görsel belleği önemli ölçüde etkilediğini göstermiştir. Markowitsch ve arkadaşları, hastaların kelimeler ve resimler için duygusal hafıza açısından bozukluklar yaşadığını bulmuştur.  Cahill ve arkadaşları  UWD hastalarında hafızanın duygularla güçlenmediğini göstermiş, bu bulgu Adolph ve arkadaşları tarafından da tekrarlanmıştır. Benzer şekilde, Hurlemann ve arkadaşları  duygusal öğelerin hem retrograd hem de anterograd modülatör etkilerinin hastalıktan muzdarip hastalarda bulunmadığını tespit etmiştir. Hastalar ayrıca otobiyografik gerçekleri hatırlamalarına rağmen otobiyografik olaylara ilişkin seçici bellek bozuklukları sergilemiştir.

 

Depresyon ve İntihar

Claeys ve arkadaşları intihar eğilimi olan bir hastayı bildirirken, birçok çalışma hastalar arasında depresyon olduğunu bildirmektedir. Wiest ve arkadaşları depresyon ve panik atakları olan ve anti depresif tedavi ile panik atakları kesilen bir UWD hastası bildirmiştir. Ancak bu çalışma, panik atakları yalnızca amigdalaya bağlayan önceki çalışmalarla çelişmiş ve diğer merkezi sinir sistemi bölgelerinin de sorumlu olduğunu göstermiştir. Risk ve belirsizlik altındaki kararların da UWD hastalarında tehlikeye girdiği bulunmuştur.

Bununla birlikte, çoğu çalışma artık hastalığın amigdala ve merkezi sinir sisteminin diğer bölümlerine verdiği hasarın psikolojik ve nörolojik semptomlarla kendini gösterdiğini doğrulamaktadır.

Özetle,UWD tanısı konan bireylerin epilepsi, paranoya, agresif davranış, kişilik bozuklukları, zihinsel engeller ve depresyon dahil olmak üzere çeşitli nörolojik, nöropsikolojik ve psikiyatrik semptomlar sergilediği gösterilmiştir. Hastalığın bir sonucu olarak kalsifikasyon ve ardından gelen işlev bozukluğunun hafifletici neden olduğu varsayılmıştır. Amigdala kalsifikasyonunun bilinen ÜSD popülasyonunun yalnızca %50'sinde görülmesi nedeniyle, mevcut literatürde bu kalsifikasyonlara nörolojik semptomların eşlik ettiğini destekleyen bir fikir birliği bulunmamaktadır.

Buna ek olarak,Bu bozukluk erken çocukluk döneminde ortaya çıktığından ve amigdalada kalsifikasyona bağlı değişiklikler geç çocukluk döneminden ergenlik dönemine kadar meydana geldiğinden, nörolojik veya nöropsikiyatrik durumdaki olası sapmaları değerlendirmek için etkilenenleri izlemek çok önemlidir.

 

 

Kaynakça                                               

 

Richard P. Conti, and Jacqueline M. Arnone, “Neuropsychiatric Symptoms of Urbach- Wiethe Disease.” International Journal of Clinical and Experimental Neurology, vol. 3, no. 2 (2015): 45-50. doi: 10.12691/ijcen-3-2-3.

 

25 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Σχόλια


bottom of page